Hướng dẫn cách tách cột trong Excel đơn giản

 Tách cột trong Excel là một trong những thao tác bạn sẽ cần phải dùng đến khi sử dụng Excel. Vì vậy, đừng bỏ lỡ bài viwe

TÁCH Ô THÀNH NHIỀU CỘT BẰNG CÁCH XUỐNG DÒNG CỦA VĂN BẢN

Nếu bạn đang có các ô chứa nội dung và được phân cách bằng các dấu xuống dòng như hình sau, thì chức năng Text to Columns sẽ giúp bạn tách chúng ra thành nhiều cột. Bước 1: Chọn những ô mà bạn muốn tách nội dung của chúng.

Bước 2: Chọn Data > Text to Columns, như hình sau: Bước 3: Trong Convert Text to Columns Wizard, bạn tiến hành đánh dấu chọn Delimited trong bước 1, như hình: Bước 4: Bấm nút Next , trong bước 2, tiếp tục nhấp chọn Other dưới Delimiters, và trong ô bên cạnh Other, sau đó nhấn Ctrl+J, như hình bên dưới: Bước 5: Bấm Next , trong bước 3, bạn nhấp Finish cho đến khi hoàn thành. Bước 6: Vậy là nội dung trong ô đã được tách thành các cột như hình dưới đây:

TÁCH CÁC Ô THÀNH NHIỀU HÀNG DỰA VÀO DẤU XUỐNG DÒNG VỚI MÃ VBA:

Nhiều lúc, bạn cần tách các giá trị của ô thành nhiều hàng dựa vào dấu xuống dòng như hình sau: Không có cách làm trực tiếp nào có thể làm điều này trên trang Excel, nhưng, bạn có thể tạo mã VBA để giải quyết chúng. Bước 1: Nhấn giữ ALT +F11 , để mở Microsoft Visual Basic for Applications window. Bước 2: Nhấp Insert > Module, và dán đoạn mã sau vào Module Window.

  Sub SplitCells()
  ‘Update 20141024
  Dim Rng As Range
  Dim WorkRng As Range
  On Error Resume Next
  xTitleId = “Hoc Excel Online”
  Set WorkRng = Application.Selection
  Set WorkRng = Application.InputBox(“Range”, xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
  For Each Rng In WorkRng
  lLFs = VBA.Len(Rng) VBA.Len(VBA.Replace(Rng, vbLf, “”))
  If lLFs > 0 Then
  Rng.Offset(1, 0).Resize(lLFs).Insert shift:=xlShiftDown
  Rng.Resize(lLFs + 1).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(VBA.Split(Rng, vbLf))
  End If
  Next
  End Sub
 
Bước 3: Nhấn F5 để chạy mã, một cửa sổ mới sẽ hiện ra để nhắc nhở bạn chọn phần dữ liệu muốn tách, như hình sau:
 
 
Bước 4: Tiếp tục nhấp OK, và phần dữ liệu đã chọn sẽ được tách dựa vào dấn xuống dòng.
 
 
 
Vậy là bạn đã thực hiện xong việc chia cột trong Excel chỉ với các bước đơn giản bên trên đấy. Chúc bạn thực hiện thành công!
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *